Cerere pentru Renunțare la cetățenia română

Pentru persoanele care doresc depunerea cererii de renunţare la cetăţenia română în străinătate, se vor prezenta la misiunea diplomatică/oficiul consular din ţara de domiciliu/reşedinţă cu toate actele necesare, în original şi copie legalizată.

La misiunea diplomatică/oficiul consular se va redacta cererea de renunţare la cetăţenia română, adresată preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) şi pot fi efectuate, dacă este necesar, următoarele servicii consulare în vederea completării dosarului: efectuarea şi legalizarea de traduceri, legalizarea semnăturii traducătorului, autentificarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Misiunea diplomatică/oficiul consular eliberează o adeverinţă prin care se atestă că solicitantul a depus cererea de renunţare la cetăţenia română şi dosarul conţinând toate documentele prevăzute de lege. 

Cererea este transmisă la ANC, care verifică îndeplinirea condiţiilor necesare renunţării la cetăţenia română. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, solicitantul este înştiinţat în legătură cu necesitatea completării dosarului în termen de cel mult 6 luni de la comunicare.

Ulterior, dacă se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, preşedintele ANC emite ordinul de renunţare la cetăţenia română, care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care preşedintele ANC constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de renunţare la cetăţenia română, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul Preşedintelui ANC de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română poate fi contestat în termen de 15 zile de la data comunicării la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

O nouă cerere de renunţare la cetăţenia română se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Solicitantului i se eliberează o adeverinţă în baza Ordinului Preşedintelui ANC de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, de secretariatul Comisiei pentru Cetăţenie (pentru persoanele cu domiciliul în România) şi de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României (pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate).

Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română.

Neprezentarea solicitantului în vederea eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării Ordinului, atrage încetarea efectelor ordinului față de persoana respectivă.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu