Cerere pentru Convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

Regimul matrimonial reprezintă modalitatea în care se împarte între soți dreptul de proprietate asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

Înainte de încheierea căsătoriei, este necesar să se stabilească legea căreia îi este supus regimul matrimonial.

În conformitate cu prevederile Codului Civil român [art. 2590 alin. (2)], viitorii soți au dreptul de a alege, în mod voluntar, legea aplicabilă regimului matrimonial între:

a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data alegerii; 

b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii; 

c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuită comună după celebrarea căsătoriei.

Această opțiune se exprimă prin convenția de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial, care se autentifică înainte de încheierea căsătoriei la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular.

Autentificarea convenției nu este necesară în cazul în care viitorii soți prezintă o convenție matrimonială autentificată de un notar public român, din care rezultă în mod clar legea aplicabilă regimului matrimonial.

De asemenea, convenția nu este necesară nici atunci când viitorii soți prezintă un înscris întocmit în străinătate, pe plan local, din care rezultă în mod clar legea aplicabilă regimului matrimonial. Dacă viitorii soții aleg însă legea română ca lege aplicabilă regimului matrimonial, atunci înscrisul întocmit în străinătate trebuie să îmbrace forma autentică, iar regimul autentificării prevăzut de legea locală trebuie să fie identic cu cel reglementat de legea română (forța probantă să se extindă asupra întregului conținut al procurii, nu doar asupra semnăturii mandantului; să se realizeze identificarea părții; să se consemneze că partea a luat act de conținut, l-a înțeles și consimte la autentificarea înscrisului; funcționarul care instrumentează actul notarial să aibă pregătire juridică).

Dacă viitorii soți aleg legea română ca lege aplicabilă regimului matrimonial, ei pot alege, în continuare, una dintre formele regimului matrimonial prevăzute de legea română:

a) comunitatea legală (ca regulă generală, bunurile dobândite în timpul căsătoriei devin bunuri comune, deținute în devălmășie de ambii soți);

b) separația de bunuri (ca regulă generală, bunurile se dobândesc în timpul căsătoriei în nume propriu și rămân bunuri proprii);

c) comunitatea convențională (împărțirea dreptului de proprietate are loc conform unor reguli stabilite prin convenția matrimonială).

Atât separația de bunuri, cât și comunitatea convențională necesită încheierea în prealabil a unei convenții matrimoniale la un notar public român.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu