Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică, doar la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi). Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

Solicitantul trebuie să dovedească prin comportamentul, acţiunile şi atitudinea sa, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să nu sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni, a împlinit vârsta de 18 ani și este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu