Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

Persoanele care doresc depunerea cererii de redobândire a cetăţeniei române în străinătate se vor prezenta la consulatul din ţara de domiciliu/reşedinţă împreună cu toate actele necesare, în original şi copie legalizată. La consulat se va redacta cererea de redobândire a cetăţeniei române, adresată preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) şi pot fi efectuate, dacă este necesar, următoarele servicii consulare în vederea completării dosarului: efectuarea şi legalizarea de traduceri, legalizarea semnăturii traducătorului, autentificarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Consulatul eliberează o adeverinţă prin care se atestă că solicitantul a depus cererea de redobândire şi toate documentele prevăzute de lege.

Cererea este transmisă la ANC, care verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române.

În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, solicitantul este înştiinţat în legătură cu necesitatea completării dosarului. Ulterior, dacă se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, preşedintele ANC emite ordinul de redobândire a cetăţeniei române, care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul poştei electronice, în funcţie de opţiunea aleasă la depunerea cererii. În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare a cetăţeniei române, persoana căreia i s-a acordat cetăţenia română va depune jurământul de credinţă faţă de România. 

În situaţia în care persoana care a solicitat acordarea sau redobândirea cetăţeniei române este cercetată într-o cauză penală, Comisia, dacă nu există alte motive pentru respingerea cererii, poate dispune suspendarea procedurii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române până la finalizarea acelei cauze.

În cazul în care preşedintele ANC constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei române, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul Preşedintelui ANC de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române poate fi contestat în termen de 15 zile de la data comunicării la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

O nouă cerere de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu