Cerere pentru Testamente

Testamentul poate fi autentificat numai dacă solicitantul (testatorul) îndeplinește integral condițiile cerute, se prezintă la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular cu toate actele și informațiile necesare și plătește taxa de publicitate notarială, iar obiectul testamentului respectă dispozițiile legislației române în vigoare.

Cu ocazia autentificării, testatorul poate fi asistat de unul sau de 2 martori.

Serviciul consular de autentificare a testamentelor se prestează, de regulă, pe loc (în aceeași zi). Durata soluționării poate fi influențată de volumul cererilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua prezentării la consulat.

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie, testamentul se întocmește într-un singur exemplar original, semnat de către solicitant și diplomatul cu atribuții consulare/funcţionarul consular, care se păstrează în arhiva misiunii. Părții i se eliberează numărul solicitat de duplicate de pe actul original, care au aceeași forță probantă ca și originalul.

În caz de necesitate, solicitantul are posibilitatea de a solicita exemplare (duplicate) suplimentare ale aceluiași testament și la o dată ulterioară autentificării acestuia (a se vedea secțiunea Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora).


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu